امام حسین علیه السلام: بر چشم مومن روا نیست که معصیت خدا را ببیند و کاری نکند مگر اینکه وضع را تغییر دهد.
تعداد نفرات بر اساس یکتا بودن آی پی مشخص می گردد
شما می توانید، نظرات و مطالبه گری یا تشکر خود را از مجموعه های مختلف ثبت کنید